ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
  หน้าแรก  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |  mou 4 ปี  |  mou 2 ปี  |  คนใหม่  |   เข้าสู่ระบบผู้ดูแลเว็บ  


18 พฤษภาคม 2565
หมวดหมู่สินค้า
DVD ซีรี่ย์เกาหลี ญี่ปุ่น..

หมวดหมู่ย่อยแรงงาน 3 สัญชาติขึ้นทะเบียนพืช6ชนิดทำอาหาร​ไก่​ไข่​ กินแล้วไข่ดกๆหนึ่งไม้หมอน หนึ่งชีวิต เชลย : ไม้หมอนสุดท้าย บนทางสายมรณะมติครม 13 กค 2564วีดิทัศน์ โครงการศึกษาและ ออกแบบวางผังชุมชน ชายแดน บ้านน้ำพุร้อน กาญจนบุรีลงทุนพม่าต้องเตรียม ตัวอย่างไร?นักลงทุน แห่ทำธุรกิจที่ พม่า
ระบบอนุญาตทำงานของคน ต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทาง อิเล็กทรอนิกส์


จำนวนผู้เข้าชม : 0001116988

ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี

คนใหม่
8 ขั้นตอนนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOUขั้นตอนที่ 1
การยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศขั้นตอนที่ 2
การจัดส่งคำร้องความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวขั้นตอนที่ 3
การดำเนินการของประเทศต้นทาง (เมียนมา ลาว กัมพูชา)ขั้นตอนที่ 4
การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวขั้นตอนที่ 5
การอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศขั้นตอนที่ 6
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรขั้นตอนที่ 7 การกักตัวขั้นตอนที่ 8
การอบรมและรับใบอนุญาตทำงานขั้นตอนที่ 1
การยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตนำเข้าแรงงานยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ-หนังสือยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ได้แก่ ค่าสถานที่กักตัว ค่าตรวจโรคโควิด-19 ค่ารักษากรณีติดเชื้อโควิด-19
รวมถึงกรณีป่วยฉุกเฉินหรือโรคอื่นระหว่างกักตัว-หลักฐานยืนยันว่ามียานพาหนะเพื่อรับคนต่างด้าวไปยังสถานที่กักตัว-หลักฐานยืนยันว่ามีสถานที่กักตัวตามที่ทางราชการกำหนดขั้นตอนที่ 2
การจัดส่งคำร้องความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานมีหนังสือแจ้งความต้องการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
ผ่านสถานทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทยไปยังประเทศต้นทางขั้นตอนที่ 3
การดำเนินการของประเทศต้นทาง (เมียนมา ลาว กัมพูชา)ประเทศต้นทางดำเนินการรับสมัคร
คัดเลือก ทำสัญญา และทำ
Name List ส่งให้กรมการจัดหางานผ่านสถานทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทย
กรมการจัดกางานจัดส่ง
Name List ให้กับนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตนำเข้าแรงงานขั้นตอนที่ 4
การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตนำเข้าแรงงานได้รับบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว
(
Name
List) แล้วยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว
พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องเอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติม-หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19
(ถ้ามี)-หลักฐานการซื้อประกันสุขภาพบริษัทประกันภัย
4 เดือน-นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคมขั้นตอนที่ 5
การอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศกรมการจัดหางานมีหนังสือถึง สถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ ประเทศต้นทาง (กัมพูชา ลาว) เพื่อตรวจลงตราวีซ่า และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร-สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย
เพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อตรวจลงตราวีซ่าขั้นตอนที่ 6
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
โควิด19แนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
โควิด19คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
พร้อมแสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้1.หนังสือยืนยันการอนุญาตให้เข้ามาทำงานพร้อมบัญชีรายชื่อ2.ผลตรวจ Covid-19 (วิธี RT-PCR) ไม่เกิน 72
ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามา หรือ ผลรับรองการตรวจ
ATK3.หลักฐานการได้รับวัคซีน Covid-19 (ถ้ามี)4.ตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
2 ปี5.เดินทางไปยังสถานที่กักตัวโดยยานพาหนะที่แจ้งไว้
(ไม่เดินทางร่วมกับบุคคลอื่น และหยุดพัก ณ สถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่กักกัน)ขั้นตอนที่ 7 การกักตัวแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
โควิด19 - การฉีดวัคซีนแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
โควิด19 – การฉีดวัคซีน1.คนต่างด้าวตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค
ตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและโรคต้องห้าม2.คนต่างด้าวเข้ารับการกักตัวและตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19
ดังนี้2.1 กรณีฉีดวัคซีนครบโดส
เข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 7 วัน ขณะอยู่ในสถานกักตัวตรวจโรคโควิด-19 จำนวน 2
ครั้ง (โดยวิธี
RT-PCR)ครั้งที่ 1 ไม่เกินวันแรกของการกักตัวครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7
ของระยะเวลาที่ถูกกักตัว2.2
กรณีฉีดวัคซีนยังไม่ครบตามเกณฑ์หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
เข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ขณะอยู่ในสถานที่กักตัว ตรวจหาเชื้อโควิด-19
จำนวน 2 ครั้ง (โดยวิธี
RT-PCR)ครั้งที่ 1 ไม่เกินวันแรกของการกักตัวครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13
ของระยะเวลาที่ถูกกักตัว-กรณีตรวจโรคโควิด –
19 ไม่ผ่าน (พบเชื้อ) เข้ารับการรักษาโรค
โดยค่าใช้จ่ายนายจ้างหรือกรมธรรม์รับผิดชอบ เมื่อผ่านการตรวจโรคโควิด-19
(ไม่พบเชื้อ) หรือ รักษาหาย ไปขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่ 8
การอบรมและรับใบอนุญาตทำงานเมื่อคนต่างด้าวกักตัวครบตามกำหนด
นายจ้างรับคนต่างด้าวไปยังสถานที่ทำงาน-อบรมผ่าน Video
Conference ณ สถานที่ทำงาน-แจ้งเข้าทำงานและรับใบอนุญาตทำงาน ณ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดค่าใช้จ่ายนำแรงงานต่างด้าว MoUประกอบด้วย1. ค่าตรวจโควิด 2 ครั้ง ครั้งละ
1,300 รวม  2,600 บาท2. ตรวจลงตราวีซ่า 2 ปี 2,000 บาท
(เพิ่มขึ้นมา 1,500 บาท จากเดิมที่2ปี 500 บาท)3. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี 1,900 บาท4. ตรวจสุขภาพ 6 โรค 500 บาท5. ค่าประกันสุภาพรวมโรคโควิด-19
(บริษัทประกันภัยเอกชน 4 เดือน) 990 บาท6. ค่าบริการทางการแพทย์ (ฉีดวัคซีน)
50 บาท7. ค่าสถานที่กักตัว (วันละ 500
– 1,000 บาท) กักตัว 7 วัน 3,500 – 7,000 บาท
และกักตัว 14 วัน 7,000
– 14,000 บาทรวมแล้วประมาณ 11,490 – 22,040 บาทต่อคนต่างด้าว
1 คน

บันทึกความเข้าใจ หรือ เอ็มโอยู (MOU-Memorandum Of Understanding) เป็นหนังสือ ซึ่งฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด และตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่หนังสือนี้ ไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัด แต่แสดงความต้องการอันแน่วแน่ของผู้ลงนามว่าจะปฏิบัติดังที่ได้ระบุไว้ 
  DESIGN & DEVELOP BY NAXZA WEB HOSTING :   NAXZA Mall MARKET PLACE