ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
  หน้าแรก  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |   Ci กับ PJ  |  passport  |  ใหม่  |   เข้าสู่ระบบผู้ดูแลเว็บ  


10 ธันวาคม 2566
หมวดหมู่สินค้า
DVD ซีรี่ย์เกาหลี ญี่ปุ่น..

หมวดหมู่ย่อยกรมการจัดหางาน สำนัก บริหารแรงงานต่างด้าวต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบออนไลน์พืช6ชนิดทำอาหาร​ไก่​ไข่​ กินแล้วไข่ดกๆวิธีทำหนังสือผ่านแดน ชั่วคราวออนไลน์ E- Border pass ไปเที่ยวลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซียพืชกระท่อมวีดิทัศน์ โครงการศึกษา และ ออกแบบวางผังชุมชน ชายแดน บ้านน้ำพุร้อน กาญจนบุรีลงทุนพม่าต้องเตรียม ตัวอย่างไร?ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ลาวสวัสดีครับ ทุกท่าน


จำนวนผู้เข้าชม : 0000000508

ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี

   ข่าวสาร และ ประกาศ

ขึ้นทะเบียน ใหม่

แรงงานต่างด้าว

ทุกกลุ่ม

ที่ผิดกฎหมาย


ขึ้นทะเบียนใหม่ได้แล้วครับ

  •   080-5696667        081-8585563     ID-Line    ccbbaa2020

E-mail=  chucheep9@gmail.com    www.tmdc2009.com

ขึ้นทะเบียนใหม่ได้แล้วครับ

ได้ใบรับรองภายใน 10วัน

ค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาทเลขบัญชี 069-3822-939

ธนาคารกสิกรไทยชื่อพิสิษฐ์ภัทรยศรัตนิน

เอกสารส่งทางไลน

1 บัตรประชาชนนายจ้าง

2 สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง

3 เบอร์โทรศัพท์นายจ้าง

4 อาชีพนายจ้าง

5 รูปถ่ายลูกจ้าง

6บัตรประชาชนลูกจ้างหรือรายละเอียดของลูกจ้าง

ชื่ออายุสัญชาติผู้ชายหรือผู้หญิง

อยู่ได้ถึง 15 มกราคม  2567

เก็บอีก 10,000 บาทสิ่งที่แรงงานจะได้

ใบอนุญาตทำงาน2 ปี

ประกันสุขภาพ 2 ปี

บัตรชมพู 10 ปี

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ใน 3 ประเด็น 1.ให้แรงงานข้ามชาติตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66 ที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว ดำเนินการตามแนวทางที่มติครม.กำหนด เพื่ออยู่ต่อและทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 2.ขยายเวลาให้แรงงาน MOU ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี ทำงานได้ถึง 30 เม.ย. 67 และ 3.ลดค่าวีซ่า จาก 2,000 บาท เหลือ 500 บาท

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้กระทรวงแรงงานได้เสนอ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของแรงงาน และเรื่องการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมุ่งหวังให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 คลี่คลายเป็นไปอย่างราบรื่น นายจ้าง สถานประกอบการมีแรงงานต่างชาติเพียงพอกับความต้องการในการขับเคลื่อนกิจการ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และช่วยให้นายจ้างสามารถจ้างแรงงานคนเดิมที่มีประสบการณ์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคำนึงถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติให้อยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยสาระสำคัญที่ครม.เห็นชอบ มี 3 ประเด็น ดังนี้

1. ผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ ตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการฯ ต่อกรมการจัดหางานแล้ว ภายใน 31 ก.ค. 66 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 1,000,000 คน โดยต้องดำเนินการตามแนวทางที่มติครม.กำหนด เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

2.ผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงาน ตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2566) อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยระหว่างผ่อนผันให้นายจ้างขออนุญาตนำแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการผ่อนผัน เข้ามาทำงานตาม MOU และให้แรงงานเดินทางกลับประเทศต้นทางและเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยในโอกาสแรกโดยไม่ต้องมีระยะเวลาพัก 30 วัน

3. ลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ครั้งละ 2,000 บาท เหลือ 500 บาท และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต

เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป จากครั้งละ 1,900 บาท เหลือครั้งละ 500 บาท ทั้งสำหรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานตาม MOU และแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ครม.ให้ความเห็นชอบในหลักการร่างประกาศของกระทรวงแรงงาน จำนวน 2 ฉบับ รวมถึงอนุมัติในหลักการร่างประกาศของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 ฉบับ และร่างกฎกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 ฉบับ รวม 5 ฉบับ ทั้งนี้นายจ้างที่มีแรงงานข้ามชาติตามมติครม. เมื่อวันที่ ก.ค. 66 และแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงาน ตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ที่ได้รับการผ่อนผัน สามารถดำเนินการได้ทันทีที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานมีผลบังคับใช้ ส่วนเรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่า จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 2568 ของ แรงงานต่างด้าว

1. ยื่นขออนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

2. พาแรงงานไปตรวจสุขภาพ 

3. ยื่นขอวีซ่าทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 2568 ของ แรงงานต่างด้าว

1. ยื่นขออนุญาตทำงาน 1 ปี 2,000 บาท อนุญาตทำงานได้ ถึง 13 ก.พ. 2568

2. ยื่นขอวีซ่า 2,000 บาท อนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

3.ตรวจสุขภาพ

3.1มีประกันสังคมแล้ว 1,000 บาท

3.2เพิ่มประกันสุขภาพ 3 เดือน 2,000 บาท

3.3เพิ่มประกันสุขภาพ 1 ปี (สำหรับงานรับใช้ในบ้าน) 3,000 บาท

กสารที่ต้องใช้ต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 2568 ของ แรงงานต่างด้าว

นายจ้างบุคคลธรรมดา (3 ชุด)

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.แผนที่บ้าน

นายจ้างนิติบุคคล (3 ชุด)

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

-สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง

-สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา

-สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

-สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

-แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

**กรณีเป็นงานขายของหน้าร้าน สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า 

 เอกสารแรงงานต่างด้าว

1.รูปถ่ายแรงงาน 

2.หนังสือเดินทาง ตัวจริง (มีอายุมากกว่า 13 FEB 2024)

3.ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริงและ (บัตรชมพู) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เห็นชอบให้ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ในอัตรา 500 บาทต่อครั้ง (ไม่เกิน 2 ปี) จากอัตราเดิมครั้งละ 2,000 บาท และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร ในอัตรา 500 บาทต่อครั้ง (ไม่เกิน 2 ปี) จากอัตราเดิมครั้งละ 1,900 บาท สำหรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ล่าสุดได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 แล้ว โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 และให้กฎกระทรวงใช้บังคับได้ เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการและนายจ้างที่จำเป็นต้องพึ่งพาแรงงาน 4 สัญชาติที่เข้ามาทำงานตาม MOU หรือกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้าสู่ระบบการทำงานตามมติครม.ในคราวต่างๆ มีแรงงานเพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจทั้งภาคการผลิตสินค้า ภาคการบริการ และภาคการส่งออก รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบการทำงานถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ

วันคล้ายวันเกิด ที่สโมสรกองทัพบก เทเวศร์ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร

 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ นำคณะไป

เมืองเนปีดอร์       (Naypyidaw) หรือบางครั้งสะกดเป็น 

เนปีตอ (Nay Pyi Taw) 

(มีความหมายว่า มหาราชธานี) เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลาง

      ทวาย เมืองสำคัญทางทะเล พม่า ห่างจังหวัดกาญจนบุรี 130

. มีโครงการทำถนนจากกาญจนบุรีไปเวลานี้มีทางที่รถวิ่งไปได้แล้ว

 เมืองย่างกุ้ง  เพื่อนๆที่ติดต่ออยู่ นิสัยดีทุกคน รับรองได้

ว่าเป็นศูนย์รวมนักธุรกิจพม่าที่นิสัยดีทุกคน

แหล่งแร่พลวงที่เจดีย์สามองค์ในพม่า ติดจ.กาญจนบุรี

  •   080-5696667        081-8585563     ID-Line    ccbbaa2020

E-mail=  chucheep9@gmail.com    www.tmdc2009.com

ขึ้นทะเบียนใหม่ได้แล้วครับ

ตามมติ ครม.วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

ได้ใบรับรองจากกระทรวงแรงงานภายใน 10วันค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาทเลขบัญชี 069-3822-939ธนาคารกสิกรไทยชื่อพิสิษฐ์ภัทรยศรัตนินเอกสารส่งทางไลน

1 บัตรประชาชนนายจ้าง

2 สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง

3 เบอร์โทรศัพท์นายจ้าง

4 อาชีพนายจ้าง

5 รูปถ่ายลูกจ้าง

6บัตรประชาชนลูกจ้างหรือรายละเอียดของลูกจ้างชื่ออายุสัญชาติผู้ชายหรือผู้หญิง

อยู่ได้ถึง 15 มกราคม  2567 หลังจากนั้นเก็บอีก 10,000 บาทสิ่งที่แรงงานจะได้ใบอนุญาตทำงาน2 ปีประกันสุขภาพ 2 ปีบัตรชมพู 10 ปี

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ใน 3 ประเด็น 1.ให้แรงงานข้ามชาติตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66 ที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว ดำเนินการตามแนวทางที่มติครม.กำหนด เพื่ออยู่ต่อและทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 2.ขยายเวลาให้แรงงาน MOU ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี ทำงานได้ถึง 30 เม.ย. 67 และ 3.ลดค่าวีซ่า จาก 2,000 บาท เหลือ 500 บาท 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้กระทรวงแรงงานได้เสนอ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของแรงงาน และเรื่องการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมุ่งหวังให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คลี่คลายเป็นไปอย่างราบรื่น นายจ้าง สถานประกอบการมีแรงงานต่างชาติเพียงพอกับความต้องการในการขับเคลื่อนกิจการ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และช่วยให้นายจ้างสามารถจ้างแรงงานคนเดิมที่มีประสบการณ์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคำนึงถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติให้อยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยสาระสำคัญที่ครม.เห็นชอบ มี 3 ประเด็น ดังนี้
1. ผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ ตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการฯ ต่อกรมการจัดหางานแล้ว ภายใน 31 ก.ค. 66 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 1,000,000 คน โดยต้องดำเนินการตามแนวทางที่มติครม.กำหนด เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 
2.ผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงาน ตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2566) อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยระหว่างผ่อนผันให้นายจ้างขออนุญาตนำแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการผ่อนผัน เข้ามาทำงานตาม MOU และให้แรงงานเดินทางกลับประเทศต้นทางและเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยในโอกาสแรกโดยไม่ต้องมีระยะเวลาพัก 30 วัน
3. ลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ครั้งละ 2,000 บาท เหลือ 500 บาท และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต
เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป จากครั้งละ 1,900 บาท เหลือครั้งละ 500 บาท ทั้งสำหรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานตาม MOU และแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ครม.ให้ความเห็นชอบในหลักการร่างประกาศของกระทรวงแรงงาน จำนวน 2 ฉบับ รวมถึงอนุมัติในหลักการร่างประกาศของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 ฉบับ และร่างกฎกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 ฉบับ รวม 5 ฉบับ ทั้งนี้นายจ้างที่มีแรงงานข้ามชาติตามมติครม. เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 66 และแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงาน ตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ที่ได้รับการผ่อนผัน สามารถดำเนินการได้ทันทีที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานมีผลบังคับใช้ ส่วนเรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่า จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป 

วันหยุดราชการ 2567/2024 

มกราคม

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

มีนาคม

ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนมีนาคม 2567 

เมษายน

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 วันจักรี
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

พฤษภาคม

วันพุธ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงาน
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
วันพุธ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา

มิถุนายน

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

กรกฎาคม

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สิงหาคม

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กันยายน

ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนกันยายน 2567

ตุลาคม

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช

พฤศจิกายน

ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนพฤศจิกายน 2567

ธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567 วันพ่อแห่งชาติ
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปีSlideshow Products

  DESIGN & DEVELOP BY NAXZA WEB HOSTING :   NAXZA Mall MARKET PLACE