ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
  หน้าแรก  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |  mou 4 ปี  |  mou 2 ปี  |  คนใหม่  |   เข้าสู่ระบบผู้ดูแลเว็บ  


29 พฤศจิกายน 2564
หมวดหมู่สินค้า
DVD ซีรี่ย์เกาหลี ญี่ปุ่น..

หมวดหมู่ย่อยแรงงาน 3 สัญชาติขึ้นทะเบียนพืช6ชนิดทำอาหาร​ไก่​ไข่​ กินแล้วไข่ดกๆหนึ่งไม้หมอน หนึ่งชีวิต เชลย : ไม้หมอนสุดท้าย บนทางสายมรณะเมียนมาร์พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานวีดิทัศน์ โครงการศึกษาและ ออกแบบวางผังชุมชน ชายแดน บ้านน้ำพุร้อน กาญจนบุรีลงทุนพม่าต้องเตรียม ตัวอย่างไร?นักลงทุน แห่ทำธุรกิจที่ พม่า
ระบบอนุญาตทำงานของคน ต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทาง อิเล็กทรอนิกส์


จำนวนผู้เข้าชม : 0000000225

ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี

   ข่าวสาร และ ประกาศ

เปิดแล้ว 

ขึ้นทะเบียน

แรงงานต่างด้าว 

รอบใหม่
ถ่ายบัตรชมพู 

สำหรับ

แรงงาน

ทุกกลุ่ม

ที่ผิดกฎหมาย

ในประเทศไทย


ผู้ประกอบการ ร่วมมือนำ แรงงานผิดกฎหมาย ออกมาแสดงตัว ช่วยประเทศชาติ
  มติครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 มีผลบังคับใช้แล้ว หลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงานและประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564

  ครม.มีมติเห็นชอบ ผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

  1.กลุ่มมติครม. 20 ส.ค. 62  มีใบ บัตรชมพูเก่า

  2.กลุ่มมติ 4 ส.ค. 63 (กลุ่ม บต.23)

  3.กลุ่มมติ 10 พ.ย. 63

  4.กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลงเพราะผลของกฎหมาย

   สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษถึง 27 ก.ค. 65

  โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้รับอนุญาตให้อยู่

  ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานถึง 13 ก.พ. 66

  ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการหานายจ้างรายใหม่ของแรงงานต่างด้าว

  จาก 30 วัน เป็น 60 วัน

  1.กลุ่มคนต่างด้าวตามมติครม.เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62

  ผ่อนผันเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ถึงวันที่ 27 ก.ค. 65

   เพื่อให้คนต่างด้าวที่ประสงค์ทำงานต่อไปดำเนินการขออนุญาตทำงาน

   ภายใน 30 ก.ย. 64 หรือ 31 มี.ค. 65 แล้วแต่กรณีของระยะเวลาการอนุญาต

  ทำงานเดิม รวมทั้งตรวจสุขภาพ และขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร ในกรณีที่

  เอกสารประจำตัวหมดอายุคนต่างด้าวต้องมีเอกสารฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ

  ภายในวันที่ 27 ก.ค. 65 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคนต่างด้าวจะได้รับอนุญาต

  ให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66

  2. กลุ่มคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63

   (กลุ่ม บต.23) ให้ดำเนินการตามกระบวนการเดิมจนแล้วเสร็จ

  ได้รับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรสีชมพู) ภายในวันที่ 31 มี.ค. 65

  หากคนต่างด้าวประสงค์จะทำงานต่อไปให้ดำเนินการขออนุญาตทำงาน

   และขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรภายในวันที่ 31 มี.ค. 65

  ในกรณีที่เอกสารประจำตัวหมดอายุคนต่างด้าวต้องมีเอกสารฉบับใหม่

  แทนฉบับเดิมที่หมดอายุภายในวันที่ 27 ก.ค. 65 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

  คนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน

  ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66

  3. กลุ่มคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63

   (กลุ่ม MoU ครบ 4 ปี ตั้งแต่ 1 พ.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64)

   ผ่อนผันระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

   ถึงวันที่ 27 ก.ค. 65 เพื่อให้คนต่างด้าวดำเนินการขออนุญาตทำงาน ตรวจสุขภาพ

  และขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรต่อไป ในกรณีที่เอกสารประจำตัวหมดอายุ

  คนต่างด้าวต้องมีเอกสารฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุภายในวันที่ 27 ก.ค. 65

  เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อ

  ทำงานระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากการอนุญาตทำงานเดิมสิ้นสุด

  4. กลุ่มคนต่างด้าว 3 สัญชาติซึ่งใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง

  โดยผลของกฎหมาย อาทิ กลุ่มที่ไม่สามารถหานายจ้างรายใหม่เพื่อเข้าทำงานได้ทัน

  ภายใน 30 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผ่อนผันระยะเวลาการอนุญาต

  ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ถึงวันที่ 27 ก.ค. 65 เพื่อให้คนต่างด้าว

  ดำเนินการขออนุญาตทำงาน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงแรงงาน

  มีผลบังคับใช้ และตรวจสุขภาพ ขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร

  ในกรณีที่เอกสารประจำตัวหมดอายุคนต่างด้าวต้องมีเอกสารฉบับใหม่แทน

  ฉบับเดิมที่หมดอายุภายในวันที่ 27 ก.ค. 65 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคนต่างด้าว

  จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66

  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคนต่างด้าว ตามมติครม. 29 ธ.ค. 63

   ตามมติครม.เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

  ให้ต่างด้าวกลุ่มมติ 29 ธ.ค. 2563(ลงทะเบียนบัตรชมพู) “คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

  เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรอง

  โรคโควิด – 19 พร้อมทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (บต. 48)

   กับกรมการจัดหางานผ่านระบบออนไลน์ของคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการตาม

  มติครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 จากเดิมจะสิ้นสุดภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2564

   เป็นวันที่ 13 ก.ย. 2564สำหรับการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)

   ให้ดำเนินการถึงวันที่ 16 มิ.ย. 2564และผลการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค

   สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 18 ต.ค. 2564 ตามแนวทางที่กำหนดเดิม

  ในส่วนคนต่างด้าวที่ลงทะเบียนแบบไม่มีนายจ้าง ให้ขยายระยะเวลาการ

  จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร. 38/1) ไปถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565

  นับแต่วันที่เลิกทำงานกับนายจ้างรายเดิม ภายใน 30 วัน เป็น 60 วัน

  สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

  ตามมติครม.เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62

  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 (กลุ่ม บต.23)

  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63

  กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามระบบ MOU โดยให้มีผลตั้งแต่

  วันที่ประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 13 ก.พ. 66

  อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อไปว่า

  ในส่วนของการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI)

  ทางการเมียนมา จะออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ให้กับคนเมียนมาที่มีเอกสาร CI

  แล้ว แต่เอกสารดังกล่าวทยอยหมดอายุ โดยตั้งศูนย์บริการ จำนวน 5 แห่ง

   ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระนอง จังหวัดชลบุรี

  และจังหวัดเชียงใหม่

  โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ครม.ลงมติเห็นชอบ จนถึง 27 ก.ค. 65

  สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติลาว และกัมพูชา สามารถขอเอกสารดังกล่าว

  ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตตามสัญชาติของตนที่ประจำอยู่ในประเทศไทย


  E-mail=  chucheep9@gmail.com    www.tmdc2009.com

 • ผู้ประกอบการร่วมมือนำแรงงานผิดกฎหมายออกมาแสดงตัวช่วยประเทศชาติ

   

  วันคล้ายวันเกิด ที่สโมสรกองทัพบก เทเวศร์ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร

   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

  นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ นำคณะไป

  เมืองเนปีดอร์       (Naypyidaw) หรือบางครั้งสะกดเป็น 

  เนปีตอ (Nay Pyi Taw) 

  (มีความหมายว่า มหาราชธานี) เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลาง

        ทวาย เมืองสำคัญทางทะเล พม่า ห่างจังหวัดกาญจนบุรี 130

  . มีโครงการทำถนนจากกาญจนบุรีไปเวลานี้มีทางที่รถวิ่งไปได้แล้ว

   เมืองย่างกุ้ง  เพื่อนๆที่ติดต่ออยู่ นิสัยดีทุกคน รับรองได้

  ว่าเป็นศูนย์รวมนักธุรกิจพม่าที่นิสัยดีทุกคน

  แหล่งแร่พลวงที่เจดีย์สามองค์ในพม่า ติดจ.กาญจนบุรี

  •   080-5696667     089-8903032      081-8387632       081-8585563  

    092-2795072    {ID-Line }   bbang101  หรือ bbaa2017     bbaa2019

  E-mail=  tmdc33@hotmail.com     www.tmdc2009.com

  • ไปพม่าโทร {MOE} 959775081134   ไปแม่สอด{MOE}โทร 092-1904423 

    ครม.มีมติเห็นชอบ ผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

    1.กลุ่มมติครม. 20 ส.ค. 62  มีใบ บัตรชมพูเก่า

    2.กลุ่มมติ 4 ส.ค. 63 (กลุ่ม บต.23)

    3.กลุ่มมติ 10 พ.ย. 63

     4.กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลงเพราะผลของกฎหมาย

     สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษถึง 27 ก.ค. 65

    โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้รับอนุญาตให้อยู่

    ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานถึง 13 ก.พ. 66

    รวมทั้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการหานายจ้างรายใหม่ของแรงงานต่างด้าว

    จาก 30 วัน เป็น 60 วัน

    1.กลุ่มคนต่างด้าวตามมติครม.เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62

    ผ่อนผันเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ถึงวันที่ 27 ก.ค. 65

     เพื่อให้คนต่างด้าวที่ประสงค์ทำงานต่อไปดำเนินการขออนุญาตทำงาน

     ภายใน 30 ก.ย. 64 หรือ 31 มี.ค. 65 แล้วแต่กรณีของระยะเวลาการอนุญาต

    ทำงานเดิม รวมทั้งตรวจสุขภาพ และขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร ในกรณีที่

    เอกสารประจำตัวหมดอายุคนต่างด้าวต้องมีเอกสารฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ

    ภายในวันที่ 27 ก.ค. 65 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคนต่างด้าวจะได้รับอนุญาต

    ให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66

    2. กลุ่มคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63

     (กลุ่ม บต.23) ให้ดำเนินการตามกระบวนการเดิมจนแล้วเสร็จ

    ได้รับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรสีชมพู) ภายในวันที่ 31 มี.ค. 65

    หากคนต่างด้าวประสงค์จะทำงานต่อไปให้ดำเนินการขออนุญาตทำงาน

     และขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรภายในวันที่ 31 มี.ค. 65

    ในกรณีที่เอกสารประจำตัวหมดอายุคนต่างด้าวต้องมีเอกสารฉบับใหม่

    แทนฉบับเดิมที่หมดอายุภายในวันที่ 27 ก.ค. 65 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

    คนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน

    ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66

    3. กลุ่มคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63

     (กลุ่ม MoU ครบ 4 ปี ตั้งแต่ 1 พ.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64)

     ผ่อนผันระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

     ถึงวันที่ 27 ก.ค. 65 เพื่อให้คนต่างด้าวดำเนินการขออนุญาตทำงาน ตรวจสุขภาพ

    และขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรต่อไป ในกรณีที่เอกสารประจำตัวหมดอายุ

    คนต่างด้าวต้องมีเอกสารฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุภายในวันที่ 27 ก.ค. 65

    เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อ

    ทำงานระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากการอนุญาตทำงานเดิมสิ้นสุด

    4. กลุ่มคนต่างด้าว 3 สัญชาติซึ่งใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง

    โดยผลของกฎหมาย อาทิ กลุ่มที่ไม่สามารถหานายจ้างรายใหม่เพื่อเข้าทำงานได้ทัน

    ภายใน 30 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผ่อนผันระยะเวลาการอนุญาต

    ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ถึงวันที่ 27 ก.ค. 65 เพื่อให้คนต่างด้าว

    ดำเนินการขออนุญาตทำงาน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงแรงงาน

    มีผลบังคับใช้ และตรวจสุขภาพ ขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร

    ในกรณีที่เอกสารประจำตัวหมดอายุคนต่างด้าวต้องมีเอกสารฉบับใหม่แทน

    ฉบับเดิมที่หมดอายุภายในวันที่ 27 ก.ค. 65 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคนต่างด้าว

    จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66

    ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคนต่างด้าว ตามมติครม. 29 ธ.ค. 63

     ตามมติครม.เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

    ให้ต่างด้าวกลุ่มมติ 29 ธ.ค. 2563(ลงทะเบียนบัตรชมพู) “คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

    เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรอง

    โรคโควิด – 19 พร้อมทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (บต. 48)

     กับกรมการจัดหางานผ่านระบบออนไลน์ของคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการตาม

    มติครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 จากเดิมจะสิ้นสุดภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2564

     เป็นวันที่ 13 ก.ย. 2564สำหรับการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)

     ให้ดำเนินการถึงวันที่ 16 มิ.ย. 2564และผลการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค

     สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 18 ต.ค. 2564 ตามแนวทางที่กำหนดเดิม

    ในส่วนคนต่างด้าวที่ลงทะเบียนแบบไม่มีนายจ้าง ให้ขยายระยะเวลาการ

    จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร. 38/1) ไปถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565

    นับแต่วันที่เลิกทำงานกับนายจ้างรายเดิม ภายใน 30 วัน เป็น 60 วัน

    สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

    ตามมติครม.เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62

    มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 (กลุ่ม บต.23)

    มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63

    กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามระบบ MOU โดยให้มีผลตั้งแต่

    วันที่ประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 13 ก.พ. 66

    อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อไปว่า

    ในส่วนของการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI)

    ทางการเมียนมา จะออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ให้กับคนเมียนมาที่มีเอกสาร CI

    แล้ว แต่เอกสารดังกล่าวทยอยหมดอายุ โดยตั้งศูนย์บริการ จำนวน 5 แห่ง

     ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระนอง จังหวัดชลบุรี

    และจังหวัดเชียงใหม่

    โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ครม.ลงมติเห็นชอบ จนถึง 27 ก.ค. 65

    สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติลาว และกัมพูชา สามารถขอเอกสารดังกล่าว

    ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตตามสัญชาติของตนที่ประจำอยู่ในประเทศไทย


    E-mail=  chucheep9@gmail.com    www.tmdc2009.com

  • เปิดด่าน 5 จุด ทำที่กักตัวรองรับแรงงานต่างด้าว

   หลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายจ้างสามารถยื่นความต้องการจ้างแรงงาน

   ที่กรมการจัดหางานได้

   เปิดด่าน 5 จุด –

   ชายแดนเมียนมา 2 จุด คือ จ.ระนอง และ อ.แม่สอด จ.ตาก

   ชายแดนกัมพูชา 1 จุด คือ จ.สระแก้ว

   ชายแดน สปป.ลาว 2 จุด คือ จ.หนองคาย และ จ.มุกดาหาร

   ค่าใช้จ่ายรวมในการนำเข้าฯ ระหว่าง 11,490-22,040 บาทต่อคนต่างด้าว 1 คน

   ค่าตรวจโควิด 2 ครั้ง 2,600 บาท

   ตรวจลงตราวีซ่า (2 ปี) 2,000 บาท

   ใบอนุญาตทำงาน (2 ปี) 1,900 บาท

   ตรวจสุขภาพ 6 โรค 500 บาท

   ค่าประกันสุภาพรวมโรคโควิด-19 ระยะเวลา 4 เดือน กับบริษัทประกันภัยเอกชน

   ประเมาณ 990 บาท ระหว่างรอเข้าประกันสังคม เพราะหากแรงงานเจ็บป่วย

   ค่าบริการทางการแพทย์ (ฉีดวัคซีน) 50 บาท

   ค่าสถานที่กักตัววันละ 500-1,000 บาท โดย

   กลุ่มสีเขียวกักตัว 7 วัน รวมค่าใช้จ่าย 3,500-7,000 บาท

   กลุ่มสีเหลืองและแดงที่กักตัว 14 วัน รวมค่าใช้จ่าย 7,000 – 14,000 บาท

   ส่วนแนวทางการดำเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้

   1. ยื่นแบบคำร้องนำเข้าแรงงาน

   นายจ้างยื่นแบบคำร้องกับสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

    พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน โดยนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

   ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการกักตัวคนต่างด้าว ได้แก่ ค่าสถานที่กักตัว

    ค่าตรวจโรคโควิด – 19 ซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

   2. ประเทศต้นทางหาแรงงาน

   ประเทศต้นทางดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก ทำสัญญา และจัดทำบัญชีรายชื่อคนงาน

   ต่างด้าว (name list) ส่งให้กรมการจัดหางาน และกรมการจัดหางานส่งให้นายจ้าง

   3. นายจ้างยื่นขอทำงานแทนแรงงานต่างด้าว

   นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตฯ ที่ได้รับบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (name list) แล้ว

    ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง

   4. ทำหนังสือถึงสถานทูตแต่ละประเทศ

   กรมการจัดหางานมีทำหนังสือถึงสถานทูตไทย ณ ประเทศต้นทางของคนต่างด้าว

   เพื่อพิจารณาออกวีซ่า (Non-Immigrant L-A) ให้แก่คนต่างด้าวตามบัญชีรายชื่อ

   และหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้า

   ประเทศผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่นายจ้างได้แจ้งไว้

   5. ลงตราอนุญาตให้อยู่ไทยชั่วคราว

   เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องแสดงหนังสือยืนยันการอนุญาต

   ให้เข้ามาทำงาน ผลตรวจโควิด-19 และหลักฐานการได้รับวัคซีน (ถ้ามี)

   สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจลงตราอนุญาตวีซ่า (Non-Immigrant L-A)

   เป็นระยะเวลา 2 ปี

   จากนั้นจึงเดินทางไปยังสถานที่กักตัว โดยยานพาหนะที่นายจ้างแจ้งไว้เท่านั้น

    และต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนด ห้ามแวะสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่กักตัว

   6. ตรวจโรค-กักตัว-ตรวจหาเชื้อ

   คนต่างด้าวต้องเข้ารับตรวจสุขภาพ 6 โรค กักตัว

   และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ดังนี้

   6.1 คนต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนมาจากประเทศต้นทางครบ (กลุ่มสีเขียว)

   เข้ารับการตรวจสุขภาพ 6 โรค หากตรวจผ่านต้องกักตัวอย่างน้อย 7 วัน

   และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง

   6.2 คนต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบ (กลุ่มสีเหลือง) หรือยังไม่ฉีดวัคซีนเลย

   (กลุ่มสีแดง) เข้ารับการตรวจสุขภาพ 6 โรค หากตรวจผ่านต้องกักตัว

   อย่างน้อย 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง

   ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะสนับสนุนวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีดให้แก่คนต่างด้าว

   โดยนายจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จะดำเนินการฉีดให้แรงงานในวันสุดท้ายของการกักตัว

   หากตรวจพบเชื้อโควิด-19 ให้แรงงานเข้ารับการรักษา โดยค่าใช้จ่ายในการรักษา

   เป็นส่วนที่นายจ้าง หรือกรมธรรม์ที่นายจ้างทำให้แรงงานต่างด้าวเป็นผู้ฝ่ายผิดชอบ

   7. อบรมผ่านระบบวิดีโอ

   คนต่างด้าวรับการอบรมผ่านระบบวิดีโอ (video conference) ณ สถานประกอบการ

    เมื่อผ่านการอบรมแล้ว คนต่างด้าวรับใบอนุญาตทำงาน โดยการอนุญาตให้ทำงาน

   จะเริ่มจากวันที่คนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้เดินทางเข้ามาในประเทศ

  • 1. ยื่น Demand   จัดหางาน (ประมาณ 7-14 วัน)

   2. ส่ง Demand ไปให้ agency กัมพูชา , ลาว เพื่อทำ Name List

    (ประมาณ 1 อาทิตย์ ได้ Name List

   3. ได้ Name List แล้ว ทำ ตท.2 จ่ายค่า Work Permit (ใบอนุญาตทํางาน)

    ที่จัดหางาน (ประมาณ 7-14 วัน)

   4. กรมฯออกหนังสือถึง ตม. (7-14 วัน)

   5. ส่งหนังสือCalling Visa ไปประเทศต้นทาง (ประมาณ 15 วัน) ส่วนเอกสาร ตม.

   6. ทำ Smart Card (ขึ้นทะเบียนต่างด้าว) และตรวจลงตราวีซ่า (1 วัน)

   7. ตรวจโรค (1 วัน) และ นําแรงงานต่างด้าวเข้าไทย

   8. แจ้งเข้าขั้นตอนสุดท้ายที่จัดหางาน (ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่เข้ามาทำงาน)

   ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 45-120วัน ทําการ (นําจากวันยื่น Demand

   เข้าจัดหางาน) ขึ้นอยู่กับทางการ วันหยุดของแต่ละประเทศ   Slideshow Products
    DESIGN & DEVELOP BY NAXZA WEB HOSTING :   NAXZA Mall MARKET PLACE