ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
  หน้าแรก  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |  mou 4 ปี  |  mou 2 ปี  |  คนใหม่  |   เข้าสู่ระบบผู้ดูแลเว็บ  


18 พฤษภาคม 2565
หมวดหมู่สินค้า
DVD ซีรี่ย์เกาหลี ญี่ปุ่น..

หมวดหมู่ย่อยแรงงาน 3 สัญชาติขึ้นทะเบียนพืช6ชนิดทำอาหาร​ไก่​ไข่​ กินแล้วไข่ดกๆหนึ่งไม้หมอน หนึ่งชีวิต เชลย : ไม้หมอนสุดท้าย บนทางสายมรณะมติครม 13 กค 2564วีดิทัศน์ โครงการศึกษาและ ออกแบบวางผังชุมชน ชายแดน บ้านน้ำพุร้อน กาญจนบุรีลงทุนพม่าต้องเตรียม ตัวอย่างไร?นักลงทุน แห่ทำธุรกิจที่ พม่า
ระบบอนุญาตทำงานของคน ต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทาง อิเล็กทรอนิกส์


จำนวนผู้เข้าชม : 0001116980

ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี

   ข่าวสาร และ ประกาศ

เปิดแล้ว 

ขึ้นทะเบียน

แรงงานต่างด้าว 

รอบใหม่
ถ่ายบัตรชมพู 

สำหรับ

แรงงาน

ทุกกลุ่ม

ที่ผิดกฎหมาย

ในประเทศไทย


ผู้ประกอบการ ร่วมมือนำ แรงงานผิดกฎหมาย ออกมาแสดงตัว ช่วยประเทศชาติ

  E-mail=  chucheep9@gmail.com    www.tmdc2009.com

  MOU  ขั้นตอนนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม  ดังนี้

  1.นายจ้างยื่นแบบคำร้องกับสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 

  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ได้แก่

  แบบ นจ.2

  หนังสือแต่งตั้ง

  สัญญาจ้างงาน

  เอกสารนายจ้าง

  2.การจัดส่งคำร้องความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว โดยกรมการจัดหางาน

  หนังสือแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว

  ผ่านสถานเอกอัครราชทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทยไปยังประเทศต้นทาง

  3.ประเทศต้นทางดำเนินการ

  รับสมัคร คัดเลือก ทำสัญญา

  จัดทำบัญชีรายชื่อคนงานต่างด้าว (name list)

  ส่งให้กรมการจัดหางานผ่านสถานเอกอัครราชทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทย

   กรมการจัดหางานส่งให้นายจ้าง

  4.นายจ้างที่ได้รับบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (name list) แล้วยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

  แทนคนต่างด้าว พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  4.1 บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ประเทศต้นทางรับรอง

  4.2 แบบ บต.31 หรือ บต.33 พร้อมเอกสารและหลักฐาน

  4.3 หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือใบรับรองแสดงประวัติการเคยติดเชื้อ

  มาก่อนในช่วงไม่เกิน 3 เดือน

  4.4 หนังสือยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการกักตัว ได้แก่

  ค่าสถานที่กักกัน

  ค่าตรวจโรคโควิด-19

  ค่าบริการทางการแพทย์

  ค่ารักษากรณีติดเชื้อโควิด-19

  ค่ากรมธรรม์ที่คุ้มครองการรักษาโรคโควิด -19

  4.5 หลักฐานยืนยันว่ามีสถานที่กักตัวตามที่ราชการกำหนด

  4.6 หลักฐานที่ยืนยันว่ามียานพาหนะเพื่อรับคนต่างด้าวไปยังสถานที่กักตัว

  4.7 กรณีเข้าประกันสังคมซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย 4 เดือน

  4.8 กรณีเข้าประกันสังคม นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน

  – ชำระค่าคำขอและค่าใบอนุญาตทำงาน (2 ปี) 1,900 บาท

  – วางเงินประกัน (กรณีนายจ้างดำเนินการด้วยตนเอง) หลักประกัน 1,000 บาท/คน

  ต่างด้าว 1 คน

  5. กรมการจัดหางานมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศต้นทาง

  ของคนต่างด้าวเพื่อพิจารณาออกวีซ่า (Non – Immigrant L-A) ให้แก่คนต่างด้าว

  ตามบัญชีรายชื่อ และหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

  เพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้าประเทศผ่าน

  ด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่นายจ้างได้แจ้งไว้ โดยจะอนุญาต

  ให้นำเข้าตามจำนวนสถานที่รองรับในการกักตัว

  6.เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

  ต้องแสดงหนังสือยืนยันการอนุญาตให้เข้ามาทำงาน

  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR

  และ ATK (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)

  หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือใบรับรองแสดงประวัติการเคยติดเชื้อในช่วงไม่เกิน 3 เดือน

   สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 2 ปี

  จากนั้นจึงเดินทางไปยังสถานที่กักตัว โดยยานพาหนะที่นายจ้างแจ้งไว้

  7.คนต่างด้าวต้องเข้ารับตรวจสุขภาพ 6 โรคเป็นขั้นตอนแรก

  หากพบเป็นโรคต้องห้ามจะส่งกลับประเทศต้นทาง 

  เพราะ

  ไม่สามารถอนุญาตให้ทำงานได้ตามกฎหมาย 

  หากไม่พบเป็นโรคต้องห้าม

  จะเข้าสู่กระบวนการกักตัว และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย

  วิธี RT-PCR ดังนี้

  7.1. คนต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนมาจากประเทศต้นทางครบแล้ว

  เข้ารับการตรวจสุขภาพ 6 โรค หากตรวจผ่าน

   กักตัวอย่างน้อย 7 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง

  7.2. คนต่างด้าวที่ยังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบ

  เข้ารับการตรวจสุขภาพ 6 โรค

   หากตรวจผ่าน กักตัวอย่างน้อย 14 วัน

  และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง โดยกระทรวงแรงงาน

  จะสนับสนุนวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีดให้แก่คนต่างด้าว

  ทั้งนี้ กรณีตรวจพบเชื้อโควิด-19 ให้เข้ารับการรักษา 

  โดยนายจ้างหรือประกันสุขภาพที่นายจ้างซื้อไว้ให้เป็น

  ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา

  จากนั้นเมื่อตรวจไม่พบเชื้อแล้ว จึงฉีดวัคซีนให้แก่คนต่างด้าว และ

  ให้นายจ้างรับคนต่างด้าวไปยังสถานประกอบการ

  8.คนต่างด้าวรับการอบรมผ่านระบบประชุมทางวีดีโอ

   (video conference) ณ สถานประกอบการ เมื่อผ่านการอบรมแล้ว 

  คนต่างด้าวรับใบอนุญาตทำงาน โดยการอนุญาตให้ทำงานจะ

  เริ่มจากวันที่คนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) 

  ให้เดินทางเข้ามาในประเทศ

   

  วันคล้ายวันเกิด ที่สโมสรกองทัพบก เทเวศร์ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร

   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

  นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ นำคณะไป

  เมืองเนปีดอร์       (Naypyidaw) หรือบางครั้งสะกดเป็น 

  เนปีตอ (Nay Pyi Taw) 

  (มีความหมายว่า มหาราชธานี) เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลาง

        ทวาย เมืองสำคัญทางทะเล พม่า ห่างจังหวัดกาญจนบุรี 130

  . มีโครงการทำถนนจากกาญจนบุรีไปเวลานี้มีทางที่รถวิ่งไปได้แล้ว

   เมืองย่างกุ้ง  เพื่อนๆที่ติดต่ออยู่ นิสัยดีทุกคน รับรองได้

  ว่าเป็นศูนย์รวมนักธุรกิจพม่าที่นิสัยดีทุกคน

  แหล่งแร่พลวงที่เจดีย์สามองค์ในพม่า ติดจ.กาญจนบุรี

  •   080-5696667     089-8903032      081-8387632       081-8585563  

    092-2795072    {ID-Line }   bbang101  หรือ bbaa2017     bbaa2019

  E-mail=  chucheep9@gmail.com    www.tmdc2009.com

  • ไปพม่าโทร {MOE} 959775081134   ไปแม่สอด{MOE}โทร 092-1904423 
  • ต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า ที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2565

   1. ยื่นขออนุญาตทำงาน 2,000 บาท(ได้ ถึง 13 ก.พ. 2566)

   2.ตรวจสุขภาพ

   2.1มีประกันสังคมแล้ว 1,500 บาท

   2.2เพิ่มประกันสุขภาพ 3 เดือน 2,000 บาท

   2.3เพิ่มประกันสุขภาพ 1 ปี (สำหรับงานรับใช้ในบ้าน) 3,100 บาท

   3. ยื่นขอวีซ่า 3,500 บาท(ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566)

   เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า

   นายจ้างบุคคลธรรมดา (3 ชุด)

   1.สำเนาบัตรประชาชน

   2.สำเนาทะเบียนบ้าน

   3.แผนที่บ้าน

   นายจ้างนิติบุคคล (3 ชุด)

   1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

   2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

   3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

   กรณีรับเหมาก่อสร้าง

   -สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง

   -สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา

   -สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

   -สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

   -แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

   **กรณีเป็นงานขายของหน้าร้าน หรือ กิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า เป็นต้น

   เอกสารแรงงานต่างด้าว

   1.รูปถ่ายแรงงาน ขนาด 34 ซม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 6 รูป พื้นหลังสีขาว

   2.หนังสือเดินทาง ตัวจริง (หมดอายุก็สามารถแนบได้)

   3.ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง (บัตรชมพู)

  • เอกสารที่ต้องใช้ต่อวีซ่า MOU ครบ4ปี

   เอกสารนายจ้าง(สำเนา 1 ชุด)

   1. หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนิติบุคคล)

   2. บัตรประจำตัวประชาชน

   3. ทะเบียนบ้าน

   4. ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

   *เซ็นต์สด+ประทับตราจริงทุกใบ

   เอกสารแรงงานต่างด้าว

   1. พาสปอร์ตตัวจริง

   2. ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง

   3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว 1 รูป

   3,500 บาท ต่อคน

  • มติครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564

   4 ฉบับ พร้อมกับประกาศกระทรวงมหาดไทย 4 ฉบับ ที่มีผลบังคับใช้ทันที โดยประกาศดังกล่าวกล่าวถึงแนวทางการดำเนินการของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ

   1.กลุ่มมติครม.วันที่ 20 ส.ค. 62

   2.กลุ่มมติครม.วันที่ 4 ส.ค.

   3.กลุ่มมติครม.วันที่ 10 พ.ย. 63

   4.กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย

   เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดให้แล้วเสร็จ รวมทั้งขยายระยะเวลาการหานายจ้างรายใหม่ของแรงงานต่างด้าวจาก 30 วัน เป็น 60 วัน

   ขอสรุปขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน โดยแยกตามกลุ่มมติต่างๆ ดังนี้

   1.กลุ่มคนต่างด้าวตามมติครม.เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62

   ขออนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานเดิมหมดอายุ ภายใน 30 ก.ย. 64 หรือ 31 มี.ค. 65 แล้วแต่กรณีของระยะเวลาการอนุญาตทำงานเดิม และขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งขอหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับใหม่กรณีเอกสารเดิมหมดอายุ ภายใน 1 ส.ค. 65 เพื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานในประเทศไทย ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66

   - กรณีใบอนุญาตทำงานหมดอายุ วันที่ 30 ก.ย. 64 ชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ 100 บาท ใบอนุญาตทำงาน 1,350 บาท รวม 1,450 บาท

   - กรณีใบอนุญาตทำงานหมดอายุ วันที่ 31 มี.ค. 65 ชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ 100 บาท ใบอนุญาตทำงาน 900 บาท รวม 1,000 บาท

   2. กลุ่มคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63

   - คนต่างด้าวที่ถือบัตรชมพู ที่ใบอนุญาตทำงานด้านหลังบัตรหมดอายุวันที่ 31 มี.ค. 65 หากประสงค์ทำงานต่อไปต้องยื่นคำขออนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ 100 บาท ใบอนุญาตทำงาน 900 บาท รวม 1,000 บาท และขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร ภายใน 1 ส.ค. 65

   - คนต่างด้าวที่ถือใบรับคำขอ (บต.23) ต้องตรวจและทำประกันสุขภาพ จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แล้วเสร็จจนได้บัตรชมพู ภายในวันที่ 31 มี.ค. 65 หากประสงค์จะทำงานต่อไปให้ดำเนินการเช่นเดียวกับคนต่างด้าวที่ถือบัตรชมพู ที่ใบอนุญาตทำงานด้านหลังบัตรหมดอายุวันที่ 31 มี.ค. 65  รวมทั้งขอหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับใหม่กรณีเอกสารเดิมหมดอายุ ภายใน 1 ส.ค. 65 เพื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานในประเทศไทย ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66

   3. กลุ่มคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63

   ขออนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานเดิมหมดอายุหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ 100 บาท ใบอนุญาตทำงาน 1,800 บาท รวม 1,900 บาท ตรวจและทำประกันสุขภาพ ขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งขอหนังสือเดินทางใหม่กรณีเอกสารเดิมหมดอายุ ภายใน 1 ส.ค. 65 เพื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากการอนุญาตทำงานเดิมสิ้นสุด

    4. กลุ่มคนต่างด้าวเข้ามาตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบ 2 ปี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ โดยครม.มีมติ ขยายเวลาดำเนินการเพิ่ม 6 เดือน นับแต่ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ เพื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด

   5. กลุ่มคนต่างด้าว 3 สัญชาติที่เข้ามาทำงานตาม MOU  คนต่างด้าวตามมติครม.เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62  และคนต่างด้าวตามมติครม.เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 ซึ่งใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย อาทิ ไม่สามารถหานายจ้างรายใหม่ทันภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 จนถึงวันที่ 3 ส.ค. 64

   นายจ้างต้องยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวและชำระค่าธรรมเนียม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 1 ธ.ค. 64 ตรวจและทำประกันสุขภาพ ขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งขอหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับใหม่กรณีเอกสารเดิมหมดอายุ ภายใน 1 ส.ค. 65  เพื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานในประเทศไทย ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66

   นอกจากนี้คนต่างด้าวที่เปลี่ยนนายจ้างเมื่อเลิกทำงานกับนายจ้างรายเดิมแล้ว ต้องทำงานกับนายจ้างใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่เลิกทำงานกับนายจ้างรายเดิม ทั้งนี้การอนุญาตทำงานเท่าสิทธิเดิมคือวันที่ 13 ก.พ. 66

   “กรณีที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวสิ้นอายุ ให้คนต่างด้าวดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 1 ส.ค. 65 ในส่วนของการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ทางการเมียนมาจะออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ให้ โดยตั้งศูนย์บริการ จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระนอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติลาว และกัมพูชาสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่สถานเอกอัครราชทูตตามสัญชาติของตนที่ประจำอยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการโดยเร็วเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย หรือสามารถดำเนินการได้ ในส่วนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการที่อยู่ในระบบประกันสังคม ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ระหว่างเข้าสู่ระบบประกันสังคมและยังไม่เกิดสิทธิ ต้องซื้อประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย เป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งรวมการประกันโรคโควิด-19 โดยอัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัย กรณีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมต้องซื้อประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากเคยซื้อประกันสุขภาพแล้วไม่ต้องซื้ออีกโดยให้ใช้สำเนาบัตรประกันสุขภาพเดิม

  • วันที่ 15 มีนาคม 2565คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)  (MOU) ประกอบด้วยแรงงานสัญชาติกัมพูชา 26,840 คน ลาว 25,504 คน และเมียนมา 54,236 คน  ครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65 โดยแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่การอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวรายนั้น ๆ สิ้นสุด

   โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

   1. คนต่างด้าวตรวจสุขภาพ ณ โดยคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าว

   2. คนต่างด้าว หากประสงค์จะทำงานต่อให้ยื่นคำขออนุญาตทำงานภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ โดยคนต่างด้าวจะสามารถทำงานได้ เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วเท่านั้นนายทะเบียนจะอนุญาตทำงานได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ

   3. คนต่างด้าวขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป แต่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง

   *กรณีที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสิ้นอายุ ให้คนต่างด้าวดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าว เพื่อใช้ในการขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป

   4. จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย   Slideshow Products
    DESIGN & DEVELOP BY NAXZA WEB HOSTING :   NAXZA Mall MARKET PLACE